Zásady ochrany osobních údajů

Vítáme vás na stránkách www.merida-bikes.com (dále označované jako "naše stránky" nebo "naše webové stránky") společnosti MERIDA CZECH, s.r.o. V následujících odstavcích se můžete dočíst, jak zpracováváme vaše osobní údaje, když používáte naše stránky.

INDEX

1. DEFINICE

2. PROVOZOVATEL A ODPOVĚDNÁ OSOBA

3. ZÁSADY PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4. OBECNÉ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI SE ZPŘÍSTUPNĚNÍM NAŠICH STRÁNEK A VYTVÁŘENÍ LOGOVACÍCH SOUBORŮ

5. E-MAILOVÝ KONTAKT

6. SOUBORY COOKIE

7. SOUBORY COOKIE POUŽÍVANÉ TŘETÍMI STRANAMI

8. INTEGRACE PRODUKTŮ A SLUŽEB TŘETÍCH STRAN

9. SOCIÁLNÍ SÍTĚ - ODKAZ NA STRÁNKY

10. PŘIHLÁŠENÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

11. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

12. VYHRAZENÍ ZMĚNY

 

 

 

1. DEFINICE

Naše zásady ochrany osobních údajů používají pojmy, které jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a rady EU - Obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR). Pro lepší čitelnost a srozumitelnost jsme definovali uvedené pojmy následovně:

(1) OSOBNÍ ÚDAJE:

Podle GDPR, osobní údaje zahrnují všechny informace, které odkazují na konkrétní nebo identifikovatelnou skutečnou fyzickou osobu. To zahrnuje informace jako vaše jméno, datum narození, adresu, emailovou adresu, telefonní číslo a chování osoby. Informace, které nelze spojit přímo s vaší skutečnou identitou - jako obecně preferované stránky všemi uživateli nebo počet uživatelů na stránce - nejsou považovány za osobní údaj.

(2) SUBJEKT ÚDAJŮ

Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje budou zpracovány provozovatelem.

 (3) ZPRACOVÁNÍ

Zpracování je úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, například získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, poskytování přenosem, šířením nebo poskytování jiným způsobem, přeskupování nebo kombinování, omezení, vymazání nebo likvidace, bez ohledu na to, zda se provádějí automatizovanými nebo neautomatizovanými prostředky;

(4) OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezit jejich budoucí zpracování;

(5) PROVOZOVATEL (SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

"Provozovatelem" je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; v případě, že se účely a prostředky tohoto zpracování stanovují v právu Unie nebo v právu členského státu, možná provozovatele nebo konkrétní kritéria pro jeho určení určit v právu Unie nebo v právu členského státu;

(6) ZPROSTŘEDKOVATEL

"Zprostředkovatelem" je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro provozovatele;

(7) PŘÍJEMCE

"Příjemcem" je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému se osobní údaje poskytují bez ohledu na to, zda je třetí stranou. Orgány veřejné moci, které mohou přijmout osobní údaje v rámci konkrétního zjišťování v souladu s právem Unie nebo právem členského státu, se však nepovažují za příjemce; zpracování uvedených údajů uvedenými veřejnými orgány se uskutečňuje v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů podle účelů zpracování;

(8) TŘETÍ STRANA

"Třetí strana" je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt než subjekt údajů, provozovatel, zprostředkovatel a osoby, které jsou na základě přímého pověření provozovatele nebo sprostředkovatele pověřené zpracováním osobních údajů;

(9) SOUHLAS SUBJEKTU ÚDAJŮ

"Souhlas dotyčné osoby" je jakýkoli svobodný, výslovný, informovaný a jednoznačný projev vůle dotyčné osoby, kterým formou prohlášení nebo jednoznačného potvrzujícího úkonu vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se jí týká;

 

 

 

2. PROVOZOVATEL A SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROVOZOVATEL [čl. 4 odst. 7 GDPR]

MERIDA CZECH, s.r.o.

IČO 255 09 136

se sídlem Brněnská 1739/121, 664 51 Šlapanice

vedená u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. C 28723

E-mail: info@merida-bike.cz

Tel.: +420 544 228 494

Dále označován jako "provozovatel" nebo "my" nebo "nám."

 

 

 

3. ZÁSADY PŘI ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(1) OBLAST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V zásadě sbíráme a používáme osobní údaje uživatelů jen v takové míře jako je potřebné pro poskytnutí funkčních webových stránek jakož i obsah a služby.

 (2) ZÁKONNÝ PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vámi odeslané nebo shromážděné údaje jsou ukládány, používány a zpracovávány podle právních předpisů o ochraně údajů (GDPR, zákon o zpracování osobních údajů) a pokud je to aplikovatelné, posunuté třetím stranám - v rozsahu vsazených zákonem,

Na základě článku 6 GDPR jsou v následujícím seznamu uvedené podmínky, na základě splnění kterékoliv z nich je zpracování osobních údajů zákonně umožněno:

1. Podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR je zpracování osobních údajů zákonné, pokud subjekt údajů dala svůj souhlas.

2. Podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je zákonné zpracování takových osobních údajů, které jsou potřebné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo aby se na základě žádosti dotyčné osoby provedly opatření před uzavřením smlouvy;

3. pokud je zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti naší společnosti, podle čl. 6 odst. 1 odst. c) GDPR

4. Podle čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR, pokud je zpracování nezbytné, aby se ochránili životně důležité zájmy subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

5. na základě čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy nad takovými zájmy převažují zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.

(3) MAZÁNÍ ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Jakmile už účel pro uchovávání příslušných osobních údajů dále neexistuje, jsou tyto údaje vymazány nebo zablokovány. Přesto se doba ukládání může prodloužit i po uplynutí tohoto období, pokud je k tomu právní důvod v evropské nebo národní právní úpravě, kterým jako provozovatel podléháme. Údaje jsou rovněž blokovány nebo smazány, pokud lhůta stanovená uvedenými standardy uplyne, pokud není důvod pro další uchovávání těchto údajů pro uzavření nebo naplnění smlouvy.

 

 

 

4. OBECNÉ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEZBYTNÉ PRO ZPŘÍSTUPNĚNÍ NAŠICH STRÁNEK A VYTVÁŘENÍ LOGOVACÍCH SOUBORŮ

Rozsah vašich osobních údajů, které sbíráme a způsob jejich použití závisí na tom, zda naše stránky navštěvujete pouze k získání informací, nebo zda používáte naše služby nebo nás kontaktujete, např.  prostřednictvím e-mailového kontaktního formuláře nebo přes vyhledávání partnerů umístěných na našich stránkách.

(1) NAVŠTĚVOVÁNÍ NAŠICH STRÁNEK

Obecně není nutné zadávat vaše osobní údaje při návštěvě a používání našich webových stránek čistě pro informační účely. Namísto toho automaticky sbíráme, používáme a ukládáme informace, které nám pošle příslušný prohlížeč během vaší návštěvy našich webových stránek v logovacích souborech na serveru.

(2) ZÍSKANÉ ÚDAJE, KTERÉ NEJSOU NEZBYTNĚ OSOBNÍMI ÚDAJI

Aktuálně jsou získávány následující údaje:

1. Informace o vašem prohlížeči: typ, jazyk, verze, kterou používáte (např. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari, Google Chrome).

2. Operační systém

3. Poskytovatel internetového připojení

4. Vaše IP adresa

5. Čas a datum přístupu

6. Webové stránky, ze kterých jste navštívili naši stránku

7. Webové stránky, na které jste přistoupili přes naši stránku

8. Rozdíl časového pásma ve srovnání s časovou zónou Greenwich (GMT)

9. Obsah požadavku (konkrétní stránka)

10. Status přístupu/ kód statusu http

11. Příslušný objem přenesených údajů

Údaje jsou uloženy v logovacích souborech našeho systému. Údaje neukládáme spolu s ostatními osobními údaji subjektů údajů, jako jsou jméno, adresa, tel. číslo nebo emailová adresa.

(3) ZÁKONNÝ PODKLAD

Zákonnost zpracování pro toto dočasné uložení souborů a záznamů je podle článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR (viz výše III. (2) 5.) protože naše účely oprávněných zájmů - uváděny dále - při zpracovávání těchto údajů převyšují vaše zájmy nebo základní práva a svobody: IP adresa se považuje za osobní údaj. Dočasné ukládání IP adresy v systému je nezbytné pro umožnění komunikace našich stránek s vaším prohlížečem. Z tohoto důvodu musí být IP adresa uchována až do ukončení relace. Záznamové údaje jsou ukládány pro zajištění funkcionality našich stránek. Údaje jsou rovněž použity pro optimalizování našich stránek a zajištění bezpečnosti našich informačních systémů. Údaje v tomto kontextu nejsou zpracována pro marketingové účely.

(4) DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Údaje jsou vymazány, jakmile nejsou nadále nezbytné pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny. Pokud údaje byly shromážděny z důvodu zajištění dostupnosti našich stránek, jejich účel je naplněn s ukončením relace. Pokud byly údaje uložené v logovacích souborech, jejich účel se naplní do doby 30 dní. Avšak uchovávání i po uplynutí této doby je také možné. V tomto případě je ale vaše IP adresa smazána nebo změněna, aby ji nebylo možné přiřadit k vaší osobě.

(5) MOŽNOSTI VZNESENÍ NÁMITKY A SMAZÁNÍ ÚDAJŮ

Zpracování údajů pro přístup k našim stránkám a ukládání údajů v logovacích souborech je naprosto nezbytné pro používání stránek. Proto v tomto případě není možnost namítat proti zpracování údajů.

 

 

 

5. E-MAILOVÝ KONTAKT

Pokud používáte naše služby na webových stránkách a chcete s námi komunikovat prostřednictvím e-mailového kontaktního formuláře, jste povinni zadat své osobní údaje.

(1) POPIS A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Můžete nás kontaktovat použitím emailových adres info@merida-bike.cz. V tomto případě budou vaše osobní údaje poslané v e-mailové zprávě uložené v našem systému.

(2) ZÁKONNÝ PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Zákonný podklad pro zpracování údajů odeslaných jako součást emailové zprávy dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (viz výše III. (2) 5.) je pro naše účely oprávněných zájmů. Pokud e-mailový kontakt je součástí uzavření dohody, pak je zákonným podkladem i čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (viz výše III. (2) 2.).

(3) ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje získané z nám doručené e-mailové zprávy jsou zpracovávány pouze za účelem zpracování kontaktu. Toto zároveň pokrývá nezbytné zpracování pro účely oprávněných zájmů, pokud jsou zpracovávány podle Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

(4) DOBA UCHOVÁVÁNÍ

Údaje jsou vymazány, jakmile nejsou nadále nezbytné pro dosažení účelu, pro který byly shromážděny. V případě osobních údajů, které byly odeslány prostřednictvím e-mailové zprávy, tento případ nastane, když se komunikace s uživatelem skončí. Komunikace se skončí, když se podle okolností vyrozumí, že příslušná záležitost byla definitivně objasněna.

(5) MOŽNOSTI VZNESENÍ NÁMITKY A SMAZÁNÍ ÚDAJŮ

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím využití e-mailového kontaktního formuláře, můžete požádat, aby vaše osobní údaje nebyly více uchovávány. V takovém případě ale příslušná komunikace nemůže dále pokračovat. Veškeré osobní údaje, které byly uloženy během procesu prostřednictvím e-mailové komunikace, budou v tomto případě vymazány.

(6) SSL ŠIFROVÁNÍ

Z důvodu ochrany vámi přenášených dat využíváme šifrování pomocí SSL. Tento typ šifrování komunikace víte identifikovat pomocí prefixu "https: //" v adresovém řádku prohlížeče. Veškeré údaje, které posíláte na naši stránku - například, když nás kontaktujete prostřednictvím našich kontaktních formulářů - nemohou být přečteny třetí stranou díky SSL šifrování.

 

 

 

6. SOUBORY COOKIE

(1) POPIS A ROZSAH ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem na počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel navštíví naše stránky, v operačním systému uživatele může být uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje textový řetězec, který stránkám umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném navštívení stránek.

(A) Technologicky potřebné soubory cookie

Používáme technologicky potřebné soubory cookie, abychom udělali naši stránku uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich stránek vyžadují, že prohlížeč, který přistupuje na naše stránky, může být identifikovatelný i po změně stránek.

V tomto případě jsou v souborech cookie přenášeny a uchovány následující údaje:

(1) Nastavení jazyka

(2) Přihlašovací údaje

 

(2) ZÁKONNÝ PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů s využitím souborů cookie je zákonné podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

(3) ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Účelem používání technologicky potřebných souborů cookie je zjednodušení používání stránek pro uživatele. Některé funkce našich stránek není možné využívat bez použití souborů cookie. Pro tento případ je nutné, aby byl prohlížeč znovu identifikován po změně stránek.

Soubory cookie potřebujeme pro následující případy:

1. Nastavení jazykového prostředí

2. Zaznamenání vyhledávaných termínů

3. Uložení navštíveného obsahu pro rychlejší načítání stránek.

Údaje získané přes technologicky potřebné soubory cookie nejsou používány pro vytváření profilů uživatele.

(4) DOBA UCHOVÁVÁNÍ, MOŽNOSTI NAMÍTANÍ A VYMAZÁNÍ

Soubory cookie jsou uloženy na zařízení uživatele, které je posílá na naše stránky. Proto máte vy, jako uživatel, úplnou kontrolu nad používáním souborů cookie. Změnou nastavení vašeho internetového prohlížeče můžete vypnout nebo omezit odesílání souborů cookies. Soubory cookie, které již jsou uloženy v zařízení je možné kdykoliv smazat. Toto je možné provést i automaticky. Pokud soubory cookie nejsou pro naši stránku povoleny, uživateli nemusí fungovat všechny možnosti našich stránek.

Edit consent settings

 

 

7. SOUBORY COOKIE POUŽÍVANÉ TŘETÍMI STRANAMI:

GOOGLE ANALYTICS

 

(1) Naše webové stránky používají Google Analytics, analytickou webovou službu společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používají soubory "cookie" nebo textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači, které obsahují analýzu, jak používáte naše stránky.

(2) Informace o vašem používání našich stránek generované soubory cookie jsou obyčejně zasílány (včetně vaší IP adresy) na server Google v USA, kde jsou uloženy. Nicméně pro naše stránky máme aktivovanou anonymizaci IP adres: Na našich stránkách www.merida-bike.cz, www.merida-bikes.com/cs-cz přidal Google Analytics kód "gat._anonymizeIp ();" aby bylo sbírání IP adres anonymizované (IP maskování), a tím pádem tak vyloučil přímou identifikaci konkrétních osob. Pokud lze podle zpracovávaných osobních údajů identifikovat vaši osobu, jsou tyto údaje ihned vyloučeny ze zpracování a osobní údaje jsou vzápětí vymazány. Aktivace funkce anonymizace IP na našich stránkách má za následek, že zpracovávaná IP adresa je zkrácená společností Google v členských státech EU nebo ostatních smluvních států v Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je Googlu poslána kompletní IP adresa na server v USA a je zkrácena tam. Jménem provozovatele těchto stránek používá Google tyto informace pro analyzování vašeho používání webových stránek, aby mohl následně vytvořit zprávu o webových aktivitách a poskytnout další příslušné služby webovému operátorovi ohledně používání webových stránek a internetu. Se společností Google jsme podepsali smlouvu o zpracování ohledně uvedených činností.

(3) IP adresa odesílána přes Google Analytics z vašeho prohlížeče není spojována s jinými údaji Google. Nicméně, pokud je to nutné, Google odešle tyto informace třetím stranám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google.

(4) Zabránit ukládání souborů cookie můžete v příslušných nastaveních vašeho prohlížeče; avšak upozorňujeme, že pokud tak učiníte, nemusíte mít možnost využívat všechny funkce našich stránek v jejich plné funkčnosti. Kromě toho můžete zabránit sběru generovaných dat v souborech cookie a údajů o vašem využívání stránek (včetně vaší adresy IP), které se posílají Googlu jakož i zabránit jejich zpracování společností Google stažením a nainstalováním doplňku prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz.

(5) Pokud používáte mobilní aplikaci - jako například tablet nebo smartphone - doplněk prohlížeče na těchto zařízeních nefunguje. Přesto můžete zabránit sběru dat Google Analytics kliknutím na odkaz "Deactivate Google Analytics" na spodní části stránky. Toto nastaví soubor cookie, který zabrání sběru dat při příští návštěvě těchto stránek.

(6) Google Analytics používáme pro možnost analyzovat a pravidelně zlepšovat používání našich stránek. Statistiky, které dostáváme, nám pomáhají zlepšovat naše produkty a služby a udělat je zajímavějšími pro vás jako návštěvníky. Ve výjimečných případech, kdy jsou vaše osobní údaje posílány do USA, podléhá Google pod Štít na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Zákonný podklad pro používání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

(7) Informace o třetí straně: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001. Podmínky použití: http://www.google.com/ analytics / terms / de.html, přehled ochrany dat: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, jakož i prohlášení o ochraně soukromí: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

(8) Tyto webové stránky navíc využívají služby Google Analytics pro analýzu návštěvnosti, nezávislé na použitém zařízení, která se provádí na základě uživatelského ID. Analýzu vaší aktivity nezávislé na použitém zařízení můžete deaktivovat ve svém uživatelském účtu pod záložkou "Moje údaje", "Osobní údaje".

 

MATOMO

Naše webové stránky využívají open source službu na analýzu webových stránek Matomo (dříve "Piwik"). Matomo používá soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory uložené na počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Pro tento účel je informace vytvořena souborem cookie o používání našich stránek uložena na našem serveru. IP adresa je před uložením anonymizována. Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Našim oprávněným zájmem ve smyslu GDPR je optimalizace naší online nabídky a našich webových stránek.

Informace vytvořené souborem cookie o používání našich webových stránek nebudou poskytnuty třetím stranám. Používání souborů cookie můžete zakázat nastavením příslušných nastavení vašeho webového prohlížeče, avšak v tomto případě nemusíte mít možnost využití plné funkcionality našich stránek.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a používáním vašich údajů, můžete ukládání a používání deaktivovat. V tomto případě je ve vašem prohlížeči uložen tzv. soubor "Opt-Out cookie", který zabraňuje službě Matomo ukládat údaje o vašem používání stránek. Vymažete-li soubory cookie v prohlížeči, bude smazán i soubor Matomo "Opt-Out cookie". V tomto případě musíte znovu deaktivovat ukládání a používání dat přes aktivaci souboru "Opt-Out cookie".

Deaktivovat Matomo Analytics

 

SKLIK

Naše webové stránky využívají službu Sklik společnosti Seznam.cz, a.s.

Sklik používá soubory "cookie" nebo textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači, které obsahují analýzu, jak používáte naše stránky.

Pro tento účel je informace vytvořena souborem cookie o používání našich stránek uložena na našem serveru. IP adresa je před uložením anonymizována. Zpracování dat údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Našim oprávněným zájmem ve smyslu GDPR je optimalizace naší online nabídky a našich webových stránek.

Informace vytvořené souborem cookie o používání našich webových stránek nebudou poskytnuty třetím stranám. Používání souborů cookie můžete zakázat nastavením příslušných nastavení vašeho webového prohlížeče, avšak v tomto případě nemusíte mít možnost využití plné funkcionality našich stránek.

Pokud nesouhlasíte s ukládáním a používáním vašich údajů, můžete ukládání a používání deaktivovat. V tomto případě je ve vašem prohlížeči uložen tzv. soubor "Opt-Out cookie", který zabraňuje službě Sklik ukládat údaje o vašem používání stránek.

 

 

 

8. INTEGRACE PRODUKTŮ A SLUŽEB TŘETÍCH STRAN

Abychom na našich stránkách umožnily použití více služeb, jako např. vyhledání lokálního obchodního partnera, musíme poskytnout vaše údaje třetí straně. Rádi bychom vás informovali, jak tento proces probíhá.

(1) VYHLEDÁVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ PŘES GOOGLE MAPS

Na našich stránkách používáme služby Google Maps. To nám umožňuje přímé poskytnutí funkce vyhledání obchodního partnera pomocí poštovního směrovacího čísla a umožní vám tak pohodlné používání této funkce mapy.

(a) Popis a rozsah zpracování údajů

Když používáte Google Maps, Google obdrží informaci, že jste použili příslušnou podstránku na našich stránkách - společnosti Google jsou odeslány údaje podle článku IV. To se děje nezávisle na tom, zda Google poskytl uživatelský účet, do kterého jste přihlášeni, nebo žádný takový účet neexistuje.

Pokud jste přihlášeni do účtu Google, vaše data jsou přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byly přiřazeny k vašemu účtu Google, musíte se odhlásit před aktivováním tlačítka.

(b) zákonný podklad pro zpracování údajů

Zpracování těchto osobních údajů se řídí podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

(c) účel zpracování údajů

Pro využití služeb Google Maps, potřebuje Google Maps vaši IP adresu. Tyto služby nelze použít, pokud není IP adresa poskytnuta. Naším zájmem je zvýšit uživatelskou přívětivost našich stránek. Pokud použijete funkci vyhledání obchodního partnera, je použití vaší IP adresy i ve vašem zájmu podle článku 6. písm. f) GDPR (viz výše III. (2) 5.).

Google uchovává vaše data jako uživatelský profil a využívá ho pro marketing, výzkum trhu nebo podle potřeb určených návrhem stránky. Taková analýza se provádí (i pro nepřihlášené uživatele) pro poskytnutí cíleného marketingu a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich stránkách.

Máte právo namítat k vytváření takových uživatelských profilů, avšak toto právo si musíte nárokovat u společností Google [viz níže v bodě (e)]. Na způsob zpracování údajů společností Google nemáme vliv.

(d) Doba uchovávání údajů

Nemůžeme poskytnout žádné stanovisko k mazání údajů získaných společností Google.

(e) Možnosti zpochybnění a smazání údajů

Máte právo podat námitku proti vytváření uživatelských profilů uvedených v bodě (c), avšak toto právo musíte uplatnit přímo vůči společnosti Google.

(f) Další informace

Informace o účelu a rozsahu sběru a zpracování údajů pověřeným dodavatelem je možné získat z prohlášení o ochraně soukromí Google. Zde najdete více informací o vašich právech na ochranu soukromí a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává vaše údaje i v USA a podléhá pod Štít na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

(2) YOUTUBE

Na našich stránkách jsou použity YouTube videa, které jsou uloženy na http://www.YouTube.com a lze je přehrát přímo na našich stránkách.

(a) popis a rozsah zpracování údajů

Když používáte služby YouTube, Google dostane notifikaci, že jste přistoupili na korespondující podstránku našich stránek. Kromě toho jsou údaje uvedené pod kapitolou IV tohoto prohlášení o ochraně soukromí odeslány společnosti Google. Toto se provede bez ohledu na to, zda je uživatel přihlášen do svého účtu nebo žádný jeho uživatelský účet neexistuje.

Pokud jste přihlášeni do Google, jsou vaše údaje přímo přiřazeny k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byly přiřazeny k vašemu účtu, musíte se odhlásit před aktivováním tlačítka.

(b) zákonný podklad pro zpracování údajů

Zpracování těchto údajů se zákonně řídí podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

(c) účel zpracování údajů

Abyste mohli využívat služeb YouTube, potřebuje Google vaši IP adresu. Tyto služby nelze použít, pokud nejsou přesměrovány. Naším záměrem je zvýšení uživatelské přívětivosti na našich stránkách. Pokud používáte stránky na hledání obchodního partnera, je použití vaší IP adresy i ve vašem původním zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (viz výše III. (2) 5.).

Google uchovává vaše data jako uživatelský profil a využívá ho pro marketing, výzkum trhu nebo podle potřeb určených návrhem stránky. Taková analýza se provádí (i pro nepřihlášené uživatele) pro poskytnutí cíleného marketingu a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich stránkách.

Máte právo namítat k vytváření takových uživatelských profilů, avšak toto právo si musíte nárokovat u společností Google [viz níže v bodě (e)]. Na způsob zpracování dat společností Google nemáme vliv.

(d) doba uchovávání

Nemůžeme poskytnout žádné stanovisko k mazání údajů získaných společností Google.

(e) Možnosti zpochybnění a smazání údajů

Máte právo podat námitku proti vůči vytváření uživatelských profilů uvedených v bodě (c), avšak toto právo musíte uplatnit přímo vůči společnosti Google.

(f) Další informace

Informace o účelu a rozsahu sběru a zpracování údajů pověřeným dodavatelem je možné získat z prohlášení o ochraně soukromí Google. Zde najdete více informací o vašich právech na ochranu soukromí a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává vaše údaje i v USA a podléhá pod Štít na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

 

 

 

 

 

 

9. SOCIÁLNÍ SÍTĚ - ODKAZY NA STRÁNKY

(a) Popis odkazů na sociální sítě

Na našich stránkách jsou uvedeny odkazy, které směřují na naše příslušné profily na platformách Facebook, Twitter a Xing. Kliknutím na příslušnou ikonu můžete přejít na naše profily na vybrané platformě sociálních sítí.

Když kliknete na tyto odkazy, žádné vaše osobní údaje nejsou zasílány provozovatelem příslušné platformy sociálních sítí. Pokud kliknete na jeden z těchto odkazů, budete přesměrováni na příslušnou stránku sociálních sítí. V závislosti na vašem prohlížeči, tato akce proběhne jako otevření nové karty nebo nového okna. Provozovatel příslušných sítí nesbírá nebo nezpracovává vaše údaje, dokud se nezmění adresa URL.

(b) Další informace o službách Facebook, Twitter, YouTube a Instagram

V prohlášení o ochraně soukromí těchto sociálních sítí najdete informace o ochraně a správě vašich údajů.

Pro detailnější informace v případě stránek Facebook, klikněte na tento odkaz:

https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy

Pro detailnější informace o stránkách Twitter klikněte na tento odkaz: https://twitter.com/en/privacy

Více informací o účelu a rozsahu získávání a zpracování údajů službou YouTube naleznete v prohlášení o ochraně údajů. V tomto naleznete další informace o vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: https://www.google.com/intl/cz/policies/privacy. Google rovněž zpracovává vaše osobní údaje v USA a podléhá pod Štít na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, viz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Pro více informací o stránkách Twitter klikněte na následující odkaz pro prohlášení o ochraně soukromí službou Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

 

 

10. PŘIHLÁŠENÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

Obchodní partneři se mohou přihlásit pouze tehdy, pokud jsou již našim zákazníkem. Sběr údajů na našich stránkách v přihlášeném režimu našich registrovaných partnerů probíhá jen v rozsahu popisovaném v předchozích částech.

 

 

 

11. VAŠE PRÁVA JAKO SUBJEKTU ÚDAJŮ

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, jste, jak je definováno v GDPR, subjektem údajů a jste oprávněni vůči nám uplatnit následující práva:

(1) PRÁVO NA INFORMACI

Můžete nás požádat o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, které se týkají vaší osoby.

Pokud zpracováváme takové informace, můžete nás požádat o další informace ohledně následujících skutečností:

1. důvod, proč jsou vaše osobní údaje zpracovávané;

2. kategorie zpracovávaných osobních údajů;

3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jsou vaše osobní údaje zpřístupněny nebo budou zpřístupněny;

4. plánovaná doba uchovávání vašich osobních údajů, nebo pokud není možné určit přesný termín, tak kritéria pro určení doby uchovávání;

5. existence práva na úpravu nebo vymazání osobních údajů, právo na omezení zpracování provozovatelem nebo právo na vznášení vůči tomuto zpracování;

6. existence práva na stížnost kontrolní úřadu;

7. veškeré dostupné informace o původu údajů, pokud tyto osobní údaje nejsou získány od vás jako subjektu údajů.

Máte právo požádat o informaci, zda vaše osobní údaje budou přeneseny do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V tomto smyslu lze žádat o informování o takových přenosech s odpovídajícími zárukami v souladu s čl. 46 GDPR.

(2) PRÁVO NA OPRAVU ÚDAJŮ

Máte právo žádat od nás, jako provozovatele, nebo např. od společnosti Google, úpravu nebo doplnění osobních údajů, pokud údaje, které vás ovlivňují a které zpracováváme, jsou nesprávné nebo nekompletní. Následně musíme provést úpravu.

(3) PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Za níže uvedených podmínek můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů.

(a) pokud namítáte správnost vašich osobních údajů po dobu trvající provozovateli upravit správnost vašich osobních údajů;

(b) Jestliže zpracování vašich osobních údajů není zaručeno a nechcete, aby vaše osobní údaje byly smazány, ale žádáte o omezení zpracování vašich osobních údajů;

(c) Vaše osobní údaje už nadále nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro získání, použití nebo obhajobu právních nároků nebo

(d) pokud podáte námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 GDPR a nebylo zatím určeno, zda naše oprávněné důvody zpracování údajů převažují nad vašimi důvody.

Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezené, pak je tato údaje - kromě jejich uložení - možné zpracovávat jen s vaším souhlasem nebo pro získání, použití nebo obranu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo pro důvody závažného veřejného zájmu Evropské Unie nebo členského státu.

Pokud bylo zpracování údajů omezeno podle výše uvedených podmínek, budete informováni před tím, než tyto podmínky přestanou platit.

(4) PRÁVO NA VÝMAZ

(a) Povinnost smazání údajů

Můžete nás požádat, abychom smazaly vaše osobní údaje, což znamená, že jsme povinni smazat tyto údaje, pokud platí alespoň jeden z následujících důvodů:

1. Osobní údaje, které vás ovlivňují, již nejsou nadále potřebné pro účel, pro který byly získány nebo jakýmkoli jiným způsobem zpracovány.

2. Odvoláte svůj souhlas na základě, kterého byly údaje zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a neexistuje žádný jiný důvod, na jehož základě je možné údaje zpracovat.

3. Podáte námitky proti zpracování v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné jiné nadřízené odůvodněné důvody pro zpracování údajů nebo podáte námitku proti zpracování údajů v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR.

4. Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně.

5. Smazání vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti podle zákonů EU nebo zákonů státu, kterým podléháme.

6. Vaše osobní údaje byly získány jako součást služeb nabízených informační společností podle čl. 8 odst. 1 GDPR

(b) Informace poskytnuté třetím stranám

Pokud jsme vaše osobní údaje poskytli třetím stranám a podle čl. 17 ods. 1 GDPR, jsme povinni je smazat, podnikneme příslušné kroky, s ohledem na dostupné technologie a náklady na implementaci, a to i náklady technického charakteru, abychom informovali ostatní provozovatele, kteří zpracovávají vaše osobní údaje, o které jste vy, jako subjekt údajů, požádali o vymazání všech přepojení na vaše osobní údaje nebo si chcete kopii nebo replikaci těchto údajů.

(c) Výjimky

Právo na smazání osobních údajů není možné uplatnit, pokud je jejich zpracování potřebné pro:

1. uplatnění práva jednotlivce na svobodu projevu a informace;

2. Splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva EU nebo členského státu, kterým podléháme, nebo pro provedení úkonu, který je ve veřejném zájmu nebo pro uplatnění veřejné moci, která byla přenesena na provozovatele;

3. Pro důvody veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) jakož i čl. 9 odst. 3 GDPR;

4. Pro účely archivace, která je v zájmu veřejném, výzkumném nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR pokud právo na smazání zmíněné v sekci X(4)(a) můžeme znemožnit nebo významně omezit splnění cílů tohoto zpracování;

5. pro naplnění, provedení nebo obranu právních nároků.

(5) PRÁVO NA INFORMACE

Pokud jste si vůči nám nárokovali právo na úpravu, smazání nebo omezení zpracování, jsme povinni informovat všechny příjemce, kterým byly vaše osobní údaje zpřístupněny ohledně této úpravy nebo vymazání nebo omezení jejich zpracování, pokud se neukáže, že toto není možné nebo je to spojené s nepřiměřenou časovou náročností a náklady. Máte právo být o těchto příjemcích informováni naší stranou.

(6) PRÁVO NA PŘENESENÍ ÚDAJŮ

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, konvenčním a strojově čitelném formátu. Kromě toho máte právo na přenos těchto údajů k jinému provozovateli bez omezení z naší strany jako provozovatele, kterému byly osobní údaje poskytnuté, pokud:

1. Zpracování je založeno na souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na základě dohody v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a

2. Zpracování se provádí s pomocí automatizované procedury

Při uplatnění tohoto práva máte dále právo na zajištění, že jsou vaše osobní údaje odeslány námi jako provozovatelem přímo dalšímu provozovateli, pokud je toto technologicky proveditelné. Svoboda a práva jiných osob nemohou být tímto úkonem omezené.

Právo k odeslání údajů neplatí pro osobní údaje, které jsou potřebné pro provedení úkonu, který je ve veřejném zájmu nebo nastane jako součást uplatnění veřejné moci, která byla přenesena na nás jako provozovatele.

(7) PRÁVO VZNÉST NÁMITKU

Máte právo podat námitky - z důvodů vyplývajících z vaší zvláštní situace - na zpracování vašich osobních údajů, které nastává na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR; toto platí i na profilování na základě těchto ustanovení.

Vaše osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neumíme poskytnout přesvědčivé a legitimní důvody pro zpracování údajů, které převyšují vaše zájmy, práva a svobody, nebo zpracování údajů slouží k získání, uplatnění nebo obranu právních nároků.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané pro použití v přímé reklamní kampani, máte právo kdykoliv vznést námitky ke zpracování vašich osobních údajů pro účely takových reklamních aktivit; toto platí i pro profilování, pokud je toto spojeno s takovou přímou reklamní aktivitou. Pokud namítáte ke zpracování údajů pro účely přímého marketingu, vaše osobní údaje pro tyto účely nebudou dále zpracovávány.

(8) PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ

Máte právo kdykoli odvolat váš souhlas se zpracováním vašich údajů. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování údajů, které nastalo do momentu odvolání vašeho souhlasu.

(9) PRÁVO NA PODÁNÍ STÍŽNOSTI U DOZOROVÉHO ÚŘADU

Aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní prostředky nápravy, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR.

Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o pokroku a výsledku stížnosti včetně možnosti podat soudní prostředek nápravy podle článku 78 GDPR.

Českým dozorovým úřadem v oblasti ochrany osobních údajů je: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 

 

12. VYHRAZENÍ ZMĚNY

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně soukromí za účelem přizpůsobit ho příslušným podmínkám, jakož i našim produktům a službám na našich stránkách.

 

Verze z listopadu 2019