20 mar 2023

Decyzja Prezesa UOKiK - oświadczenie Merida Polska

Merida Polska sp. z o.o. nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK z 27 lutego 2023 r. i będzie się od niej odwoływać.

Merida Polska sp. z o.o. nie zgadza się z decyzją Prezesa UOKiK z 27 lutego 2023 r., która została jej doręczona 2 marca 2023 r. Po konsultacji z doradcą prawnym zdecydowała o wniesieniu odwołania od niej. Oznacza to, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia odwołania przez sądy decyzja ta nie będzie podlegała wykonaniu, a kara nie jest należna. Średni czas rozstrzygania spraw odwoławczych od decyzji Prezesa UOKiK przez sądy wynosi od 3 do nawet 10 lat.

Prezes UOKiK uznał za praktykę ograniczającą konkurencję zawarcie przez Merida Polska Sp. z o.o. oraz jej dystrybutorów porozumienia na krajowym rynku sprzedaży hurtowej rowerów. Według Prezesa UOKiK porozumienie to ograniczało konkurencję na krajowym rynku sprzedaży detalicznej rowerów poprzez ograniczenie dystrybutorom możliwości sprzedaży rowerów marki Merida przez Internet, co zdaniem Prezesa UOKiK stanowiło porozumienie ograniczające konkurencję w rozumieniu art. 4 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, a zarazem porozumienie lub praktykę uzgodnioną w rozumieniu art. 101 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – polegające na podziale rynku, o jakim mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 275) oraz art. 101 ust. 1 lit. c Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Prezes UOKiK za wskazaną praktykę wymierzył Merida Polska sp. z o.o. karę finansową w wysokości 2 445 329 zł oraz obciążył kosztami postępowania w wysokości 88,80 zł. Decyzja ta nie jest prawomocna ani wykonalna i może zostać zaskarżona do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie miesiąca od dnia jej doręczenia, to jest do 3 kwietnia 2023 r.

  • ROZSZERZONA GWARANCJA MERIDA

  • ZAREJESTRUJ SWÓJ ROWER

  • POZNAJ SZCZEGÓŁY