ИМПРЕСУМ

ЦЕНТРАЛА

Merida Industry Co., LTD.
P.O. Box 56
Yuanlin Taiwan R.O.C.
Tel.: +886-4-8526171
Fax: +886-4-8527881
www.merida-bikes.com


MERIDA & CENTURION GERMANY GMBH

Blumenstraße 49-51
D-71106 Magstadt
Phone +49 (0) 7159 9459-600
Fax +49 (0)7159 9459-500
www.merida.com
vertrieb(at)merida-centurion.com


РЕГИСТРАЦИСКИ СУД
Stuttgart HRB 245247


РАКОВОДИТЕЛ (CEO)
Wolfgang Renner, Gerd Klose


ДАНОЧЕН БРОЈ (VAT-ID):
DE813260161

Сите информации можат да бидат променети без претходна најава.ИЗРАБОТКА

herzog kommunikation GmbH
www.herzogkommunikation.deОГРАДУВАЊЕ ОД ГРЕШКИ И ПРОПУСТИ

MERIDA ги вложи сите напори информациите на оваа интернет страница да бидат точни и соодветно верни. Сепак, за приложените информации нема никакви гаранции. MERIDA не прифаќа никаква одговорност или обврзаност за точноста на информациите, содржината, целосноста, легалноста или соодветноста на информациите содржани на оваа интернет страница.

MERIDA го задржува правото на измени на некоја или на сите спецификациии без претходна најава. Сите фотографии од велосипеди се приложени како визуелна референца, тие не треба да се користат за проучување на спецификациите.